Aktualności i Ogłoszenia - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności i Ogłoszenia

FindFISH – aplikacja ukierunkowana na połowy z sukcesem. Do końca marca korzystaj za darmo!
W ostatni piątek lutego w Sopocie odbyła się ekspercka konferencja "Ukierunkowany połów danych",

podczas której podsumowano wyniki projektu Platforma transferu wiedzy FindFISH.

https://www.gospodarkamorska.pl/findfish-aplikacja-ukierunkowana-na-polowy-z-sukcesem-do-konca-marca-korzystaj-za-darmo-69683

https://www.youtube.com/watch?v=QdZHv42gm30

 

Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów
poszukuje stałych serwisantów pomp próżniowych.
Więcej informacji pod numerem: 504-139-053.
___________________________________________

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży dot. wózków widłowych marki DOOSAN.
Informacje dot. stanu urządzeń można uzyskać pod nr tel. 504-139-053 lub drogą mailowa: sekretariat@zrm-op.org.
Zapraszamy również do obejrzenia wózków na miejscu (prosimy o wcześniejszą informację dot. oględzin).

Zachęcamy do składania ofert na zakup samochodu Renault Kangoo.

Typ: Pack Clim 1.5 dCi 110 Maxi Euro 5
Rok produkcji: 2012
Dopuszczalna ładowność: 827 kg
Moc silnilnika: 110

Cena: 32 000 zł netto

 

Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów ma do zaoferowania zabytkowy sejf.

Wymiary: szer. 70 cm x dł. 63 cm x wys. 98 cm.

Możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w Siedzibie ZRM-OP, ul. Portowa 10 we Władysławowie.
Cena wywoławcza: 5 000 zł netto

Zachęcamy do zakupu.

Data publikacji: 09-06-2022 r.


Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zachęca do składania ofert na zakup (dwóch): "wieży wyładowczej ze zbiornikiem" do wyładunku surowca z jednostki łowczej.

Miejsce składania ofert: Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo

Więcej informacji pod numeren tel.: 504-139-053.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów informuje, iż od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania, pracownicy biura przechodzą na tryb pracy zdalnej. Nie ma możliwości załatwienia spraw w biurze ZRM-OP.

Wszelkie dokumenty proszę wrzucać do wyrzutni, która znajduje się przy wejściu do budynku przy ul. Portowej 10.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Działanie to ma na celu przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych wywołanych wirusem SARS-CoV-2
.
______________________________________________

 

UWAGA!!!
Informację dot. nowych naborów na dofinansowanie oraz ich realizacja znajdują się w zakładce Projekty Unijne.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,


Poniżej link z ogłoszeniem o ponownym naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-14-1.htmlW związku z powyższym
Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów, informuje o możliwości składania oświadczenia woli o współpracy w realizacji operacji w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich", o  którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RaDy (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.)– zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – w ramach operacji „Kocham Bałtyk- Czysty Bałtyk”.

(09-10-2019r.)

       

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż z dniem 20.09.2019 r. zostaje anulowane w całości ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich" objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze.

Zostało to podyktowane prośbą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyrażoną w piśmie z dnia 20.09.2019 r., znak: DR.WW.7410.9.6.2016, l.dz. 29.

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-14.html

(20-09-2019r.)


_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy,
że dnia 4 września 2019r. na stronie ARiMR pojwł się
Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 dot. Działanie 1.4 "Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej", poddziałanie 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich".
(
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-14.html).

(05-09-2019r.)

"Kocham Bałtyk, Chronię Bałtyk"
Operacji pt.: ochrona i odbudowa morskiej róznorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, polegającej na przyczynianiu się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza lub do ich lepszej ochrony.


"Kocham Bałtyk, Chronię Bałtyk"

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z pytaniami wyrażanymi w czasie Walnego Zjazdu Członków ZRM-OP oraz posiedzenia Zarządu głównego przedstawiamy informację na temat programu Find Fish.

Dofinansowanie projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucja wdrażająca
: Agencja Rozwoju Pomorza


Zakładany czas trwania projektu: styczeń 2017 – marzec 2022


Partnerzy:


Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk - Lider
Instytut Morski w Gdańsku - Partner
Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów - Partner


Cel Projektu
:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji wyników projektu badawczo-wdrożeniowego (zakończonego „pierwszą produkcją”) realizowanego przez instytucje B+R i przedsiębiorców. Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH opartej o badania in situ, dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych oraz o numeryczne modelowanie parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych tylko Zatoki Gdańskiej. Platforma FindFISH to baza danych i prognoz on line o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy–rybacy. Platforma FindFISH, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco podawać prognozy o warunkach środowiska morskiego Zatoki oraz miejscach występowania ryb poławianych przemysłowo.
W dniu 10 czerwca 2014 roku otrzymaliśmy maila od pani Lidii Dzierzbickiej-Głowackiej, prof. nadzw. IOPAN z prośbą o spotkanie i z zaproszeniem do wzięcia udziału w projekcie „Badanie eksperymentalne i modelowanie Morza Bałtyckiego” realizowanego przez IOPAN w Sopocie.  Temat udziału w projekcie był rozpatrywany na posiedzeniu Zarządu Głównego  w dniu  4 sierpnia 2014 roku.  Zarząd podjął uchwałę o podjęciu współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku w zakresie programu Sigma Bałtyk.
W drugiej połowie roku odbyło się spotkanie z rybakami w sprawie udziału w badaniu. Warunkiem przystąpienia do programu było posiadanie i udostepnienie zapisów danych z istniejących dzienników połowowych statków rybackich z lat 2011-2015. Zakres danych musiał obejmował również indywidulane zapiski szyprów jednostek, zawierających takie dane jak: dane meterologiczne, dane hydrometerologiczne, obserwacje własne, rzeczywiste połowy, informacje o przyłowach, stosowane narzędzia połowowe. Pod uwagę brano także rozkład geograficzny kutrów i łodzi rybackich oraz stosowaną technikę połowu.
Dane z dzienników połowowych za lata 2011-2015 oraz zapiski szyprów przekazały następujące jednostki rybackie: WŁA-207, WŁA-22, WŁA-65, WŁA-196, HEL-23, WŁA-32, JAS-74, WSG-22, ZAG-21, ZAG-17, WŁA-16, SZT-1, SWA-11, WŁA-53, JAS-10.
W dniu 29 września 2017 r. o godz. 11.00 we Władysławowie, przy ulicy Portowej 22, odbyła się Pierwsza Konferencja FindFish promująca projekt „Platforma transferu wiedzy FindFish - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa” zorganizowana przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk i Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów we Władysławowie.
Do 15 lipca 2019r. badania za pomocą specjalistycznych sond wykonały następujące jednostki: JAS-10, WŁA-207, WŁA-22, WŁA-65, WŁA-196, JAS-74, WSG-22, ZAG-21.
Jednostki rybackie otrzymują wynagrodzenie określone w umowie oraz ponoszą koszty wypożyczenia sond. Zgodnie z zapisami umowy armator ponosi pełną odpowiedzialność  za prawidłowe wykonanie rejsu zgodnie z wytycznymi, jest zobowiązany do przekazania pełnych danych wymaganych przez Lidera projektu oraz  za obsługę i bezpieczeństwo sondy Midas, a w szczególności za jej uszkodzenia, zniszczenie czy zgubienie.


............................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów informuje, że projekt ZRM-OP pt. "Kocham Bałtyk- Chronię Bałtyk" polegający na monitorowaniu przy pomocy aplikacji "MIR przyłowy"

przyłowu w sieci rybackie ptaków i ssaków morskich dla wszystkich, którzy złożyli oświadczenie woli o współpracy rozpoczyna się w poniedziałek (22 lipca 2019 r.). 


Realizując cel operacji jakim jest promowanie uwarunkowań środowiskowych terenów nadmorskich i wpływ rybołówstwa morskiego na dziedzictwo i kulturę Północnych Kaszub,                     Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zrealizowało operację pt.:" Rybacy Polskiego Wybrzeża" współfinansowaną ze środków UE w ramach EFMR.
C
hcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z filmem
" Rybacy Polskiego Wybrzeża "


https://www.youtube.com/watch?v=TCEoAGUJKfc&fbclid=IwAR2EFYhlfjbO5QzPywgDnc3rNxuVE-KtROrSdyvZdY9HgQMiuWYxuhIlHu4

oraz  "Rybacy rodzinne rzemiosło 70 lat Zrzeszenia Rybaków Morskich"

                  https://www.youtube.com/watch?v=nQsTNpdVB3g&fbclid=IwAR0hIKjMMVDrymDK_OGpmmn_ir6cB6lg77bze918IcxPdICu9v4kpmPvFHc


 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zrzeszenie Rybaków Morskich-
Organizacja Producentów
w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.

zrealizowało operację pt.
"Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej,
polegającej na zbieraniu przez rybaków odpadów z morza, jak na przykład usuwanie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich".

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów jest partnerem projektu współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP w lata 2014 -2020.


Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji wyników projektu badawczo-wdrożeniowego (zakończonego „pierwszą produkcją”) realizowanego przez instytucje B+R i przedsiębiorców.

Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH opartej o badania   in situ, dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych oraz o numeryczne modelowanie parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych Zatoki Gdańskiej. Platforma FindFISH to baza danych i prognoz on-line o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy–rybacy. Platforma FindFISH, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco podawać prognozy o warunkach środowiska morskiego Zatoki oraz miejscach występowania ryb poławianych przemysłowo.
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie http://www.findfish.pl


...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 
 
 
 
 
 

źródło: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego