Aktualności i Ogłoszenia - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności i Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
na stronie portal
ogloszeń ARiMR zamieszczono informacje o zamówieniach:
https://portalogloszen.arimr.gov.pl
Z
apytanie ofertowe nr 01/30/07/2021

oraz
Z
apytanie ofertowe nr 02/30/07/2021

 
 
 

Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów informuje, iż od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania, pracownicy biura przechodzą na tryb pracy zdalnej. Nie ma możliwości załatwienia spraw w biurze ZRM-OP.

Wszelkie dokumenty proszę wrzucać do wyrzutni, która znajduje się przy wejściu do budynku przy ul. Portowej 10.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Działanie to ma na celu przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych wywołanych wirusem SARS-CoV-2
.
______________________________________________

 

UWAGA!!!
Informację dot. nowych naborów na dofinansowanie oraz ich realizacja znajdują się w zakładce Projekty Unijne.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,


Poniżej link z ogłoszeniem o ponownym naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-14-1.htmlW związku z powyższym
Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów, informuje o możliwości składania oświadczenia woli o współpracy w realizacji operacji w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich", o  którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RaDy (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.)– zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – w ramach operacji „Kocham Bałtyk- Czysty Bałtyk”.

(09-10-2019r.)

       

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż z dniem 20.09.2019 r. zostaje anulowane w całości ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich" objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze.

Zostało to podyktowane prośbą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyrażoną w piśmie z dnia 20.09.2019 r., znak: DR.WW.7410.9.6.2016, l.dz. 29.

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-14.html

(20-09-2019r.)


_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy,
że dnia 4 września 2019r. na stronie ARiMR pojwł się
Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 dot. Działanie 1.4 "Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej", poddziałanie 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich".
(
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-14.html).

(05-09-2019r.)

"Kocham Bałtyk, Chronię Bałtyk"
Operacji pt.: ochrona i odbudowa morskiej róznorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, polegającej na przyczynianiu się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza lub do ich lepszej ochrony.


"Kocham Bałtyk, Chronię Bałtyk"

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z pytaniami wyrażanymi w czasie Walnego Zjazdu Członków ZRM-OP oraz posiedzenia Zarządu głównego przedstawiamy informację na temat programu Find Fish.

Dofinansowanie projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucja wdrażająca
: Agencja Rozwoju Pomorza


Zakładany czas trwania projektu: styczeń 2017 – marzec 2022


Partnerzy:


Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk - Lider
Instytut Morski w Gdańsku - Partner
Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów - Partner


Cel Projektu
:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji wyników projektu badawczo-wdrożeniowego (zakończonego „pierwszą produkcją”) realizowanego przez instytucje B+R i przedsiębiorców. Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH opartej o badania in situ, dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych oraz o numeryczne modelowanie parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych tylko Zatoki Gdańskiej. Platforma FindFISH to baza danych i prognoz on line o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy–rybacy. Platforma FindFISH, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco podawać prognozy o warunkach środowiska morskiego Zatoki oraz miejscach występowania ryb poławianych przemysłowo.
W dniu 10 czerwca 2014 roku otrzymaliśmy maila od pani Lidii Dzierzbickiej-Głowackiej, prof. nadzw. IOPAN z prośbą o spotkanie i z zaproszeniem do wzięcia udziału w projekcie „Badanie eksperymentalne i modelowanie Morza Bałtyckiego” realizowanego przez IOPAN w Sopocie.  Temat udziału w projekcie był rozpatrywany na posiedzeniu Zarządu Głównego  w dniu  4 sierpnia 2014 roku.  Zarząd podjął uchwałę o podjęciu współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku w zakresie programu Sigma Bałtyk.
W drugiej połowie roku odbyło się spotkanie z rybakami w sprawie udziału w badaniu. Warunkiem przystąpienia do programu było posiadanie i udostepnienie zapisów danych z istniejących dzienników połowowych statków rybackich z lat 2011-2015. Zakres danych musiał obejmował również indywidulane zapiski szyprów jednostek, zawierających takie dane jak: dane meterologiczne, dane hydrometerologiczne, obserwacje własne, rzeczywiste połowy, informacje o przyłowach, stosowane narzędzia połowowe. Pod uwagę brano także rozkład geograficzny kutrów i łodzi rybackich oraz stosowaną technikę połowu.
Dane z dzienników połowowych za lata 2011-2015 oraz zapiski szyprów przekazały następujące jednostki rybackie: WŁA-207, WŁA-22, WŁA-65, WŁA-196, HEL-23, WŁA-32, JAS-74, WSG-22, ZAG-21, ZAG-17, WŁA-16, SZT-1, SWA-11, WŁA-53, JAS-10.
W dniu 29 września 2017 r. o godz. 11.00 we Władysławowie, przy ulicy Portowej 22, odbyła się Pierwsza Konferencja FindFish promująca projekt „Platforma transferu wiedzy FindFish - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa” zorganizowana przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk i Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów we Władysławowie.
Do 15 lipca 2019r. badania za pomocą specjalistycznych sond wykonały następujące jednostki: JAS-10, WŁA-207, WŁA-22, WŁA-65, WŁA-196, JAS-74, WSG-22, ZAG-21.
Jednostki rybackie otrzymują wynagrodzenie określone w umowie oraz ponoszą koszty wypożyczenia sond. Zgodnie z zapisami umowy armator ponosi pełną odpowiedzialność  za prawidłowe wykonanie rejsu zgodnie z wytycznymi, jest zobowiązany do przekazania pełnych danych wymaganych przez Lidera projektu oraz  za obsługę i bezpieczeństwo sondy Midas, a w szczególności za jej uszkodzenia, zniszczenie czy zgubienie.


............................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów informuje, że projekt ZRM-OP pt. "Kocham Bałtyk- Chronię Bałtyk" polegający na monitorowaniu przy pomocy aplikacji "MIR przyłowy"

przyłowu w sieci rybackie ptaków i ssaków morskich dla wszystkich, którzy złożyli oświadczenie woli o współpracy rozpoczyna się w poniedziałek (22 lipca 2019 r.). 
 


Realizując cel operacji jakim jest promowanie uwarunkowań środowiskowych terenów nadmorskich i wpływ rybołówstwa morskiego na dziedzictwo i kulturę Północnych Kaszub,                     Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zrealizowało operację pt.:" Rybacy Polskiego Wybrzeża" współfinansowaną ze środków UE w ramach EFMR.
C
hcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z filmem
" Rybacy Polskiego Wybrzeża "


https://www.youtube.com/watch?v=TCEoAGUJKfc&fbclid=IwAR2EFYhlfjbO5QzPywgDnc3rNxuVE-KtROrSdyvZdY9HgQMiuWYxuhIlHu4

oraz  "Rybacy rodzinne rzemiosło 70 lat Zrzeszenia Rybaków Morskich"

                  https://www.youtube.com/watch?v=nQsTNpdVB3g&fbclid=IwAR0hIKjMMVDrymDK_OGpmmn_ir6cB6lg77bze918IcxPdICu9v4kpmPvFHc


 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zrzeszenie Rybaków Morskich-
Organizacja Producentów
w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.

zrealizowało operację pt.
"Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej,
polegającej na zbieraniu przez rybaków odpadów z morza, jak na przykład usuwanie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich".

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów jest partnerem projektu współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP w lata 2014 -2020.


Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji wyników projektu badawczo-wdrożeniowego (zakończonego „pierwszą produkcją”) realizowanego przez instytucje B+R i przedsiębiorców.

Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH opartej o badania   in situ, dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych oraz o numeryczne modelowanie parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych Zatoki Gdańskiej. Platforma FindFISH to baza danych i prognoz on-line o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy–rybacy. Platforma FindFISH, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco podawać prognozy o warunkach środowiska morskiego Zatoki oraz miejscach występowania ryb poławianych przemysłowo.
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie http://www.findfish.pl


 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Dnia 23 czerwca 2017 roku odbyły się uroczystości zawiązane z 70 – leciem Zrzeszenia Rybaków Morskich.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świetą w Sanktuarium Matki  Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie w intencji Zrzeszenia Rybaków Morskich.
Część oficjalna odbyła się w Domu Wczasowym "Zew Morza" w Jastrzębiej Gorze, gdzie s
woją obecnością zaszczycili nas samorządowcy oraz członkowie Zrzeszenia.
Na ręce Prezesa goście złożyli listy gratulacyjne. Pan Marszałek Mieczysław Struk uhonorował Zrzeszenie Rybaków Morskich statuetką Gryfa Pomorskiego.
Podczas uroczystości Prezes Jacek Wittbrodt wręczył osobom, które w wyjątkowy sposób przysłużyły się naszej organizacji, złote odznaki.
Po części oficjalnej rozpoczął się Bal Świętojański.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

źródło: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego