Klauzula informacyjna RODO - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów (dalej: „Administrator”), z siedzibą we Władysławowie
(84-120), ul. Portowa 10,  KRS: 58839, NIP: 586-12-13-208, REGON: 007026511.
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania
z przysługujących Państwu praw możecie Państwo skontaktować się z nami listownie pod wyżej wskazanym adresem

lub mailowo na adres: sekretariat@zrm-op.org.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji zadań wynikających ze statutu Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wynikających z realizacji zawartych z Państwem umów,
• wymiany korespondencji lub przekazywania w trakcie rozmowy telefonicznej pomiędzy Państwem, a Administratorem informacji, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO),
• archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),
• promowania własnej działalności statutowej, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes np. w związku z zawartą z nami umową lub członkostwem w Zrzeszeniu (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO)
4. Państwa dane mogą być  ujawniane podmiotom wspierającym działania Administratora tj. kancelariom prawnym i podatkowym, firmom consultingowym i audytorom, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, firmom windykacyjnym.
Państwa dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:
• obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;
• jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego;
• w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego