Regulamin - członkostwo w ZRM-OP - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin - członkostwo w ZRM-OP

RegulaminWładysławowo, dnia 26 czerwca 2023 r.
UCHWAŁA NR 6/2023
PLENUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZRZESZENIA RYBAKÓW MORSKICH – ORGANIZACJI PRODUCENTÓW
Z SIEDZIBĄ WE WŁADYSŁAWOWIE
Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 6. Statutu Zrzeszenia Rybaków Morskich – Organizacji Producentów z siedzibą we Władysławowie (dalej jako „
Zrzeszenie”), zgodnie z aktualnie obowiązującą treścią Statutu w brzmieniu uchwalonym na Walnym Zjeździe Członków Zrzeszenia odbytym w dniu 24 maja 2019 r., uchwala się co następuje:
W związku z potrzebą dostosowania Statutu Zrzeszenia do aktualnych przepisów prawa, w szczególności co do spełnienia uniwersalnych warunków uznania oraz wobec ustania stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także mając na uwadze warunki zwoływania Walnego Zjazdu Członków Zrzeszenia i postanowienia Statutu w tym zakresie, w szczególności § 28 ust. 2 Statutu, zgodnie z którym Zwyczajny Walny Zjazd Zrzeszenia jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na 3 lata (podczas gdy ostatni Walny Zjazd Członków Zrzeszenia odbył się w dniu 27 maja 2022 roku), Plenum Zarządu Głównego Zrzeszenia postanawia, co następuje:
§ 1
Plenum Zarządu Głównego Zrzeszenia zobowiązuje się stosować zasady wynikające z treści planowanych zmian w Statucie Zrzeszenia względem wersji Statutu uchwalonej na Walnym Zjeździe Członków Zrzeszenia odbytym w dniu 24 maja 2019 r. (zmiany wskazane niżej w § 3), w szczególności co do postanowień, które stosuje się do Plenum Zarządu Głównego Zrzeszenia lub Zarządu Głównego do czasu uchwalenia zmian w Statucie na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Członków Zrzeszenia.
§ 2
Plenum Zarządu Głównego Zrzeszenia zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie działania zmierzające do podjęcia przez Walny Zjazd Członków Zrzeszenia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia zgodnie z projektem zmian Statutu, o których mowa w § 3 poniżej.
§ 3
Projektowane zmiany Statutu mają następujący kształt:
1. Zmienia się § 6 Statutu zastępując jego dotychczasową treść nową treścią jak niżej:

„Ilekroć w statucie używa się zwrotu „członek rozumieć przez to należy Członków Zwyczajnych.
A. Członkowie Zwyczajni
1. Zwyczajnymi Członkami Zrzeszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej będący armatorami statków rybackich, prowadzący rybołówstwo w wodach morskich i
2


spełniający przesłanki zawarte w niniejszym Statucie, obowiązujących przepisach wewnętrznych oraz ci którzy złożą wniosek o przyjęcie zgodnie z § 7 ust. 3 poniżej i zostaną przyjęci w poczet członków Zrzeszenia.
B. Członkowie Honorowi
1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, wybitnie zasłużone dla rybołówstwa.
2. Członkostwo honorowe nadaje się w drodze uchwały Walnego Zjazdu na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału i jest ono dożywotnie.
3. Członek honorowy ma prawo brać udział w kolegialnych spotkaniach na wszystkich szczeblach organizacji wyłącznie z głosem doradczym. Jeżeli członek honorowy nie jest równocześnie członkiem zwyczajnym, nie opłaca składek członkowskich.

2. Zmienia się § 7 Statutu zastępując jego dotychczasową treść nową treścią jak niżej:


1. Przystąpienie lub wystąpienie członków ze Zrzeszenia jest dobrowolne, za wyjątkiem skreślenia poprzedzonego odpowiednią procedurą. Wystąpienie może być spowodowane:
a) zaprzestaniem prowadzenia działalności rybackiej przez okres sześciu miesięcy lub
b) dobrowolnym zrzeczeniem się członkostwa, przy tym może ono nastąpić z rocznym wyprzedzeniem, pod warunkiem, że status członka utrzymywany był przez okres trzech lat.
2. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Główny. Decyzja o odmowie przyjęcia wymaga uzasadnienia, w którym Zarząd Główny wskazuje podstawy faktyczne braku możliwości przyjęcia kandydata w poczet członków Zrzeszenia.
3. Wniosek o przyjęcie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Zrzeszenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Biura Zarządu Głównego i powinien zawierać:
a) imię i nazwisko kandydata na Członka Zwyczajnego;
b) adres zamieszkania kandydata;
c) numer PESEL kandydata;
d) numer telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata oraz oświadczenie kandydata w przedmiocie zgody lub braku zgody na poinformowanie o wyniku naboru za pośrednictwem korespondencji e-mail;
e) informacje dotyczące prowadzonej przez kandydata działalności rybackiej, w tym w jakiej formie prawnej jest prowadzona, numer NIP i REGON, informacje dot. tego od kiedy taka działalność jest prowadzona, czy jest prowadzona w sposób czynny (czy nie jest zawieszona), oznaczenie jednostki rybackiej, na której wykonywana jest działalność połowowa;
4. Zarząd rozpatruje wniosek o przyjęciu w poczet członków w terminie jednego miesiąca i w tym czasie zawiadamia kandydata o wyniku rozpatrzenia jego wniosku pisemnie lub pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres do doręczeń tradycyjnych lub elektronicznych (w zależności od oświadczenia kandydata co do sposobu komunikacji wyrażonego we wniosku o przyjęcie).
5. Wpisu na listę członków dokonuje Biuro Zarządu Głównego.
6. Kandydatowi, któremu odmówiono przyjęcia w poczet Członków Zrzeszenia przysługuje odwołanie do Plenum Zarządu Głównego, który podejmuje w tej sprawie uchwałę. Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezesa Zrzeszenia w terminie miesiąca od powiadomienia o odmowie przyjęcia w poczet członków Zrzeszenia.
3


7. Plenum Zarządu Głównego rozpatruje odwołanie w terminie do trzech miesięcy od dnia jego wpływu i w tym czasie zawiadamia Członka o wyniku rozpatrzenia jego odwołania pisemnie lub pocztą elektroniczną na wskazany przez niego w odwołaniu adres do doręczeń tradycyjnych lub elektronicznych (w zależności od oświadczenia kandydata co do sposobu komunikacji wyrażonego w odwołaniu).
8. Decyzja Plenum Zarządu Głównego Zrzeszenia jest ostateczna.

3. Zmienia się § 9 Statutu zastępując jego dotychczasową treść nową treścią jak niżej:


1. Do obowiązków członka Zrzeszenia należy:
a) Stałe prowadzenie działalności rybackiej (uprawianie rybołówstwa) jako działalności gospodarczej, to jest bez przerw trwających łącznie dłużej niż sześć miesięcy;
b) Prowadzenie sprzedaży produktów za pośrednictwem Zrzeszenia lub kierowanie się wspólnymi zasadami sprzedaży i handlu, jakie przyjęło Zrzeszenie. Zasady te nie muszą być egzekwowane, jeśli obrót produktami odbywa się zgodnie z normami wspólnotowymi.
c) Wprowadzanie zasad przyjętych przez Zrzeszenie w celu polepszenia jakości produktów i dostosowania podaży do potrzeb rynku.
d) Poddawanie kontroli działań podjętych w imieniu Zrzeszenia.
e) Wypełnianie zobowiązań handlowych wynikających z działań Zrzeszenia.
f) Uczestniczenie w wyborach na stanowiska Zrzeszenia oraz na stanowiska wymagające zatwierdzenie kandydatury poprzez głosowanie członków.
g) Szanowanie i pełnienie powierzonego stanowiska według zasady dobrej woli, bezstronności zgodnie z ustalonym Statutem.
h) Terminowe uiszczanie składki członkowskiej, tj. do 31 marca za dany rok kalendarzowy.
i) Przestrzeganie zasady wyłącznej przynależności do Zrzeszenia.
j) Przestrzeganie zasad etyki i zasad współżycia społeczno-zawodowego, a także zasad koleżeństwa wobec innych Członków Zrzeszenia.
k) Brak podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Zrzeszenia lub jego Członków.
l) Przestrzeganie innych postanowień zawartych w treści Statutu Zrzeszenia.
m) Umożliwianie dostępu do informacji wymaganych przez Zrzeszenie w celu ustalenia realizacji planów połowowych i odpowiedniego pełnienia funkcji w zakresie rybołówstwa oraz poprawy warunków sprzedaży.
n) Pozostawanie członkiem Zrzeszenia przez co najmniej trzy lata od momentu jego przyjęcia i zawiadomienia Zrzeszenia z co najmniej rocznym wyprzedzeniem o zamiarze jego opuszczenia z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi przypadek zaprzestania prowadzenia działalności rybackiej przez okres sześciu miesięcy.
2. Za naruszenie obowiązków wynikających z ust. 1 powyżej Członek może zostać ukarany przez Zarząd Główny.
3. Zarząd Główny wobec Członka może:
a) udzielić mu upomnienia;
b) udzielić mu nagany;
c) nałożyć na niego karę finansową do wysokości rocznej składki członkowskiej;
4


d) skreślić go z listy Członków zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 Statutu.
4. Członkowi, na którego nałożona została jedna z kar lub którego skreślono z listy Członków przysługuje odwołanie, które jest wnoszone i rozpatrywane na zasadach opisanych w § 11 Statutu.

4. Zmienia się § 10 Statutu zastępując jego dotychczasową treść nową treścią jak niżej:


1. Utrata członkostwa w Zrzeszeniu następuje w przypadkach:
a) skreślenia z listy członków Zrzeszenia z powodu:
rezygnacji z członkostwa (wystąpienia ze Zrzeszenia) zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu;
naruszenia obowiązków członkowskich przewidzianych w § 9 ust. 1 Statutu;
utraty praw obywatelskich;
b) stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Zrzeszeniu z powodu śmierci Członka.
2. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia następuje po powzięciu przez Zrzeszenie wiadomości o rezygnacji z członkostwa danego Członka (wystąpienia ze Zrzeszenia) lub o utracie obywatelstwa albo wskutek naruszenia obowiązków Członka Zrzeszenia z uwagi na powzięcie przez Zrzeszenie wiedzy o choćby jednorazowym naruszeniu obowiązków Członka, przy czym skreślenie w przypadku naruszenia obowiązków przewidzianych w:
a) § 9 ust. 1 lit. a Statutu
musi nastąpić po stwierdzeniu zaniechania wykonywania przez Członka działalności gospodarczej przez okres minimum sześciu miesięcy;
b) § 9 ust. 1 lit. d Statutu
musi nastąpić po uprzednim wezwaniu Członka do poddania się kontroli w terminie nie krótszym niż 7 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu;
c) § 9 ust. 1 lit. h Statutu
musi nastąpić po stwierdzeniu co najmniej trzymiesięcznego opóźnienia w opłacie składki członkowskiej (płatnej do 31 marca danego roku), po uprzednim wezwaniu Członka do zapłaty składki członkowskiej w terminie nie krótszym niż 7 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu;
d) § 9 ust. 1 lit. j Statutu
musi nastąpić po uprzednim wezwaniu Członka do zaniechania naruszeń i umożliwieniu mu złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu;
e) § 9 ust. 1 lit. k Statutu
musi nastąpić po uprzednim wezwaniu Członka do zaniechania naruszeń i umożliwieniu mu złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu;
f) § 9 ust. 1 lit. l Statutu
musi nastąpić po uprzednim wezwaniu Członka do zaniechania naruszeń i umożliwieniu mu złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu;
g) § 9 ust. 1 lit. m Statutu
musi nastąpić po uprzednim wezwaniu Członka do umożliwienia dostępu do informacji wymaganych przez Zrzeszenie w terminie nie krótszym niż 7 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu;
3. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia lub stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Zrzeszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej na wniosek Prezesa Zrzeszenia lub Prezesa Oddziału. Uchwała Zarządu Głównego o skreśleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w Zrzeszeniu wymaga uzasadnienia, w którym
5


Zarząd Główny wskazuje podstawy faktyczne skreślenia lub stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Zrzeszeniu.

5. Zmienia się § 11 Statutu zastępując jego dotychczasową treść nową treścią jak niżej:


1. Członkowi, którego skreślono lub którego ukarano zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 Statutu przysługuje odwołanie do Plenum Zarządu Głównego, który podejmuje w tej sprawie uchwałę. Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezesa Zrzeszenia w terminie miesiąca od powiadomienia o nałożeniu kary lub skreśleniu z listy członków Zrzeszenia.
2. Plenum Zarządu Głównego rozpatruje odwołanie w terminie do trzech miesięcy od dnia jego wpływu i w tym czasie zawiadamia Członka o wyniku rozpatrzenia jego odwołania pisemnie lub pocztą elektroniczną na wskazany przez niego w odwołaniu adres do doręczeń tradycyjnych lub elektronicznych (w zależności od oświadczenia kandydata co do sposobu komunikacji wyrażonego w odwołaniu).
3. Uchwałę o ponownym przyjęciu członka, którego członkostwo ustało, podejmuje Zarząd Główny większością 2/3 głosów. O ile ustanie członkostwa nastąpiło na mocy uchwały Plenum Zarządu Głównego, o powtórnym przyjęciu Członka rozstrzyga Plenum Zarządu Głównego.
4. Decyzje Plenum Zarządu Głównego Zrzeszenia są ostateczne.

§ 4
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego