PPiO 2021 - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

PPiO 2021

Projekty Unijne > Plany produkcji i obrotu i inne

                                                        

Plan produkcji i obrotu w 2021 roku


Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego " Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.1 "Plany Produkcji i obrotu", o których mowa w art.66 rozp. nr 508/2014.

Tytuł operacji: "Przygotowanie, wdrożenie i realizacja planu produkcji i obrotu na 2021 Zrzeszenia Rybaków Morskich - Organizacja Producentów".

Zakres operacji:
Przygotowywanie i wdrażanie planu produkcji i obrotu za rok 2020 zgodnie z § 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189).

Cel operacji:
" Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury".

Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji :
555 449,60 złotych
w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 416 587,20 złotych.


Operacja polegała na refundacji przedstawionych kosztów działań związanych z wdrożeniem i realizacją planu produkcji i obrotu za 2021 rok.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Dnia 3 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach działania Plany produkcji i obrotu,  w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Tytuł operacji:
Przygotowanie, wdrożenie i realizacja planu produkcji i obrotu na 2021 Zrzeszenia Rybaków Morskich- Organizacja Producentów".
W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury”.
Wartość operacji:
555 449,60 zł (słownie:pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi:
416 587,20 zł (słownie: czterysta szesnaćie tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego