PPIO 2020 - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

PPIO 2020

Projekty Unijne > Plany produkcji i obrotu i inne

                                                                                                  

Plan produkcji i obrotu w 2020 roku


Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego " Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.1 "Plany Produkcji i obrotu", o których mowa w art.66 rozp. nr 508/2014.

Tytuł operacji:
"Przygotowanie, wdrożenie i realizacja planu produkcji i obrotu na 202
0 Zrzeszenia Rybaków Morskich - Organizacja Producentów".

Zakres operacji: Przygotowywanie i wdrażanie planu produkcji i obrotu za rok 2020 zgodnie z § 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189).

Cel operacji: " Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury".

Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji
:
623 660,13 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 467 745,09 złotych.


Operacja polegała na refundacji przedstawionych kosztów działań związanych z wdrożeniem i realizacją planu produkcji i obrotu za 202
0 rok.

________________________________________________________________________________________

Dnia 3 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach działania Plany produkcji i obrotu,  w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Tytuł operacji:
Przygotowanie, wdrożenire i realizacja planu produkcji i obrotu na 2020 Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów".
W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury”.
Wartość operacji:  
623 660,13 (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych i trzynaście groszy).
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi:
467 745,09 (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złtych i dziewięć groszy).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego