PPiO 2019 - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

PPiO 2019

Projekty Unijne > Plany produkcji i obrotu i inne

                                                                                               

Plan produkcji i obrotu w 2019 roku


Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego " Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.1 "Plany Produkcji i obrotu", o których mowa w art.66 rozp. nr 508/2014.

Tytuł operacji: "P
lan produkcji i obrotu na 2019 Zreszenia Rybaków Morskich - Organizacja Producentów".

Zakres operacji: Przygotowywanie i wdrażanie planu produkcji i obrotu za rok 20
19 zgodnie z § 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189).

Cel operacji: " Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury".

Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji :
1 142 902,39 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 857 176,79 złotych.


Operacja polegała na refundacji przedstawionych kosztów działań związanych z wdrożeniem i realizacją planu produkcji i obrotu za 20
19 rok.

_____________________________________________________________________

W styczniu 2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach działania Plany produkcji i obrotu,  w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego     w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Tytuł operacji: „Plan produkcji i obrotu na 2019 Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów”.
W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa
i akwakultury”.
Wartość operacji:  1 142 902,39 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwa złote
i trzydzieści dziewięć groszy).
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi: 857 176,79 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy).


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego