PPiO 2019 - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

PPiO 2019

Projekty Unijne > Plany produkcji i obrotu i inne
 

W styczniu 2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach działania Plany produkcji i obrotu,  w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego     w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Tytuł operacji: „Plan produkcji i obrotu na 2019 Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów”.
W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa
i akwakultury”.
Wartość operacji:  1 142 902,39 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwa złote
i trzydzieści dziewięć groszy).
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi: 857 176,79 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy).


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego