Brama wjazdowa - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Brama wjazdowa

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,
na stronie portal ogloszeń ARiMR zamieszczono informacje o zamówieniach:
https://portalogloszen.arimr.gov.pl


Zapytanie ofertowe nr
04/15/07/2022 z dnia 15-07-2022 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zmiana lokalizacji zjazdu publicznego z działki drogowej nr 31/1 obręb 05 Władysławowo stanowiącej drogę gminną na 111096G tj. ulicę Portową we Władysławowie na teren działki nr 26/22
Zakres planowanych prac:
- Istniejący zjazd należy rozebrać przez usunięcie nawierzchni, podniesienie
krawężnika, wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego i urządzenie pasa terenu zielonego.
- Na granicy z działką drogową należy wykonać trwałe wygrodzenie
(ogrodzenie, wysoki krawężnik) uniemożliwiające przejazd.
Charakterystyka techniczna- szerokość zjazdu: 5 m;
- zjazd należy wykonać w technologii identycznej jak zjazd likwidowany;
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubości 8 cm;
- przebudowa wzmocniona zapewniająca przeniesienie ruchu KR3;
- krawężnik obniżony 2 cm powyżej nawierzchni.
Zamawiający przedstawia dokumentację fotograficzną istniejącej bramy
(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).


2. Koniec terminu składania ofert: 05-08-2022 r. (włącznie).

3. Miejsce składania ofert:
Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo lub na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org.
Więcej informacji pod numerem tel.: 504-139-053.

4. Termin realizacji zamówienia:
30-11-2022 r.

5.
Opis sposobu przyznania punktacji:
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym
wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej


6.
Warunki wykluczenia:
Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w
zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofer
t

7.
Dodatkowe informacje:
Wykluczenia
Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub
osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego