Prace remontowe - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Prace remontowe

Zapytania ofertowe

Władysławowo, 12-08-2022 r.


Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie prac remontowych
w pomieszczeniach socjalnych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych
w trzech pomieszczeniach socjalnych zlokalizowanych na piętrze.

Zakres planowanych prac

Demontaż ścian i sufitów, wyłożenie nowych płyt g/k typ ogniowa, konieczne prace przygotowawcze pod malowanie (szpachlowanie, obróbka, gładzenie), prace malarskie, wywóz i utylizacja powstałych odpadów, sprzątanie i transport.

Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo

Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania robót do dnia 31-12-2022 r.

Wymagania dotyczące składania ofert

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org  lub osobiście pod adresem Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo- biuro Zarządu Głównego ZRM-OP.

Termin składania ofert
: do dnia 02.09.2022 r.

Opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium ceny:100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem: C=(Cn/Co)x100 punktów
C-przyznane punkty
Cn- najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co-cena oferty ocenianej.

Warunki wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. 2. Złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
3. 3. Złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
4. Które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

Dodatkowe informacje
Wykluczenia- wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

Władysławowo, 12-08-2022 r.


Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie prac remontowych


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie prac remontowych na korytarzu (piętro) i klatce schodowej.

Zakres planowanych prac

Demontaż ścian i sufitów, wyłożenie nowych płyt
g/k typ ogniowa, konieczne prace przygotowawcze pod malowanie (szpachlowanie, obróbka, gładzenie), prace malarskie, demontaż okna (murowanie + tynkowanie), wywóz i utylizacja powstałych odpadów, sprzątanie i transport.

Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo

Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania robót do dnia 31-12-2022 r.

Wymagania dotyczące składania ofert

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org  lub osobiście pod adresem Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo- biuro Zarządu Głównego ZRM-OP.

Termin składania ofert
: do dnia 02.09.2022 r.

Opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny:100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem: C=(Cn/Co)x100 punktów
C-przyznane punkty
Cn- najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co-cena oferty ocenianej.

Warunki wykluczenia

Odrzuceniu podlegają oferty:
1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. 2. Złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
3. 3. Złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
4. Które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

Dodatkowe informacje

Wykluczenia- wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

Władysławowo, 20-06-2022 r.


Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów zaprasza do składania ofert na:

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia wykonanie prac remontowych w  pomieszczeniu socjalnym
(2).

Zakres planowanych prac

Demontaż ścian i sufitów, wyłożenie nowych płyt kartonowo-gipsowych, konieczne prace przygotowawcze pod malowanie (szpachlowanie, obróbka, gładzenie), prace malarskie w pomieszczeniu, wywóz i utylizacja powstałych odpadów, sprzątanie i transport.

Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo

Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania robót do dnia 31-12-202
2 r.

Wymagania dotyczące składania ofert

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org  lub osobiście pod adresem Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo- biuro Zarządu Głównego ZRM-OP.

Termin składania ofert
: do dnia 08.07.2022 r.

Opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny:100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem: C=(Cn/Co)x100 punktów
C-przyznane punkty
Cn- najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co-cena oferty ocenianej.


Warunki wykluczenia

Odrzuceniu podlegają oferty:
1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. 2. Złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
3. 3. Złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
4. Które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert
.

Dodatkowe informacje

Wykluczenia- wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

Data publikacji: 15-03-2022 r.Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych wraz z dostarczeniem materiału do ich realizacji.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych wraz z dostarczeniem materiałów do ich realizacji w pomieszczeniach socjalnych i biurowych w budynku ZRM-OP.

2. Zakres prac:

Prace przygotowawcze pod malowanie pomieszczeń i elementów jego wyposażenia, prace wykończeniowe wraz z uprzątnięciem terenu robót (wraz z utylizacją).


3. Miejsce realizacji zamówienia:
Siedziba ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo.

4. Termin składania ofert:
04-04-2022 r. (włącznie).

5. Termin realizacji zamówienia:
do czerwiec 2022 r.

6. Miejsce składania ofert:
Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo lub na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org.
Więcej informacji pod numerem tel.: 504-139-053.

7. Opis sposobu przyznania punktacji:

Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem
C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.


8.  Odrzuceniu podlegają oferty:

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert
.

9. Wykluczenia:

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego