Zaplecze socjalne - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zaplecze socjalne

Zapytania ofertowe
 

Data publikacji: 15-06-2022 r.

Szanowni Państwo,
na stronie portal ogloszeń ARiMR zamieszczono informacje o zamówieniach:
https://portalogloszen.arimr.gov.pl
Zapytanie ofertowe nr 0
6/15/06/2022Opis zadania:
przygotowanie projektu technologiczno-wykonawczego zaplecza socjalnego w budynku przy ul. Portowej 10 we Władysławowie
wraz z niezbędnymi instalacjami hydraulicznymi (wod-kan), elektrycznymi, wentylacyjnymi i oświetleniowymi.
pomieszczenie do adaptacji - oznaczenie 0.35 plus 0.36, łącznie 189,07 m kw. (na załączonym rzucie)
projekt powinien uwzględniać:
- podział na część damską i męską z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
- podział funkcjonalny i zabudowa w technologii HPL,
- podział na cześć sanitarną ( toalety) i część łazienkową ( damska i męską)
oferty należy składać w części papierowej i elektronicznej pdf.


Koniec terminu składania ofert: 30-06-2022 r. (włącznie)
Miejsce składania ofert: Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo
lub na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org.

Więcej informacji pod numerem tel.: 504-139-053.

Opis sposobu przyznania punktacji
Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym
wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.

Odrzuceniu podlegają oferty
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w
zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

Wykluczenia
Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego