Stolarka okienna - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Stolarka okienna

Zapytania ofertowe

Data publikacji: 18-07-2022 r.Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zachęca do składania ofert na:
Wykonanie i wymianę stolarki PCV w trzech pomieszczeniach w budynku biurowo- usługowym
ZRM-OP.

Zakres prac:
demontaż starej stolarki, osadzenie nowych okien wraz z wymaganą obróbką wykończeniową.

Miejsce realizacji:
Władysławowo, ul. Portowa 10, Budynek biurowo-usługowy ZRM-OP.
Pomieszczenia zlokalizowane na piętrze od strony południowo-wschodniej.
Termin składania ofert:
do 05-08-2022 r. (włącznie).

Teremin realizacji:
do  końca września br..

Miejsce składania ofert:
Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo
lub na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org

Więcej informacji pod numerem tel.
: 504-139-053.

Opis sposobu przyznania punktacji:

Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym
wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.

Odrzuceniu podlegają oferty:

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w
zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

Wykluczenia:

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.


 
 

Data publikacji: 25-05-2022 r.Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zachęca do składania ofert na:
Wykonanie i wymianę stolarki PCV w sześciu pomieszczeniach w budynku biurowo- usługowym ZRM-OP.

Zakres prac:demontaż starej stolarki, osadzenie nowych okien wraz z wymaganą obróbką wykończeniową.

Miejsce realizacji: Władysławowo, ul. Portowa 10
, Budynek biurowo-usługowy ZRM-OP.
Pomieszczenia zlokalizowane na piętrze od strony północno-zachodniej.Termin składania ofert: do 13-0
6-2022 r. (włącznie).

Teremin realizacji: do
 końca września br..

Miejsce składania ofert: Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo
lub na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org

Więcej informacji pod numerem tel.: 504-139-053.

Opis sposobu przyznania punktacji:
Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym
wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w
zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

Wykluczenia:
Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego