Wymiana drzwi - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wymiana drzwi

Zapytania ofertowe

Data publikacji: 01-08-2022 r.


Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zachęca do składania ofert na:
Wykonanie i wymianę
aluminiowych drzwi wewnętrznych (4 szt.-zdjęcie poniżej) w budynku biurowo- usługowym ZRM-OP.

Zakres prac: demontaż starych drzwi, osadzenie nowych drzwi wraz z wymaganą obróbką wykończeniową.

Miejsce realizacji: Władysławowo, ul. Portowa 10, Budynek biurowo-usługowy ZRM-OP.
Wymiana drzwi
wewnętrznych w pomieszczeniach od strony północno-zachodniej.

Termin składania ofert: do 19-08-2022 r. (włącznie).

Teremin realizacji: do grudnia br..

Miejsce składania ofert: Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo lub na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org

Więcej informacji pod numerem tel.: 504-139-053.

Opis sposobu przyznania punktacji:
Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym
wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w
zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

Wykluczenia:
Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.


Data publikacji: 18-07-2022 r.

Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zachęca do składania ofert na:
Wykonanie i wymianę drzwi zewnętrznych oraz wykonanie i wymianę stolarki okiennej nad nimi w w budynku biurowo- usługowym ZRM-OP.

Zakres prac:
demontaż starych drzwi i okien, osadzenie nowych drzwi i okien wraz z wymaganą obróbką wykończeniową.

Miejsce realizacj
i: Władysławowo, ul. Portowa 10, Budynek biurowo-usługowy ZRM-OP.
Wymiana drzwi wejściowych i stolarki okiennej nad nimi od strony północno-zachodniej.
Termin składania ofert
: do 05-08-2022 r. (włącznie).

Teremin realizacji:
do grudnia br..

Miejsce składania ofert:
Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo lub na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org

Więcej informacji pod numerem tel.
: 504-139-053.

Opis sposobu przyznania punktacji:

Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym
wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.

Odrzuceniu podlegają oferty:

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w
zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

Wykluczenia:

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego