Instalacja elektryczna - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Instalacja elektryczna

Zapytania ofertowe

Data publikacji: 11-04-2022 r.Zapytanie ofertowe na wykonanie
instalacji elektrycznej w budynku biurowo-usługowym ZRM-OP.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
instalacji elektrycznej w pomieszczeniach w budynku biurowo-usługowym ZRM-OP (pomieszczenia na piętrze).

2. Zakres prac:

Wykonanie niezbędnej wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach w biurowo-usługowych zlokalizowanych na pietrze w budynku.

3. Miejsce realizacji zamówienia:
Siedziba ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo.

4. Termin składania ofert
: 29-04-2022 r. (włącznie).

5. Termin realizacji zamówienia
: do końca roku 2022 r.

6. Miejsce składania ofert:
Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo lub na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org.
Więcej informacji pod numerem tel.: 504-139-053.

7. Opis sposobu przyznania punktacji:

Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem
C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.

8.  Odrzuceniu podlegają oferty:

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

9. Wykluczenia:

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego