Urządzenie wielofunkcyjne - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Urządzenie wielofunkcyjne

Zapytania ofertowe

Data publikacji: 15-07-2022 r.


Szanowni Państwo,
na stronie portal ogloszeń ARiMR zamieszczono informacje o zamówieniach:
https://portalogloszen.arimr.gov.pl
Zapytanie ofertowe nr 0
3/15/07/2022

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz instalacja nowego urzadzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem oryginalnych tonerów do tego urządzenia. Urządzenie powinno byc nowe i objete gwarancją.

2. Minimalne parametry techniczne sprzętu:
KSEROKOPIARKA – URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
• Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, kopiarka, skaner, faks
• Technologia druku: laserowa
• Max rozmiar nośnika: A3
• Funkcja duplex
• Druk w kolorze: NIE
• Obsługiwane nośniki: papier A3, papier A4, papier A5, papier A6, papier B4, papier B5, koperty, karty.
• Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, MAC OS Xv10.2.4 lub nowsza.
• Połączenie: sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa
• Cechy dodatkowe: kserokopiarka z drukarką sieciową i kolorowym skanerem sieciowym, wyposażona w dwustronny automatyczny podajnik boczny, 2 duże kasety na papier A4 i A3 + podajnik boczny, duży kolorowy wyświetlacz na pulpicie operatorskim, stolik ułatwiający obsługę kserokopiarki.
• Komplet oryginalnych tonerów.

3.
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo.

4. Termin składania ofert: 05-08-2022 r. (włącznie).

5. Termin realizacji zamówienia:
Sprzęt należy dostarczyć, zamontować i zainstalować  najpóźniej do końca października br..

6. Miejsce składania ofert
: Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo
lub na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org. Więcej informacji pod numerem tel.: 504-139-053.


7. Opis sposobu przyznania punktacji:

Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem
C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.


8.  Odrzuceniu podlegają oferty:

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert
.

9. Wykluczenia:

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego