Dach - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dach

Zapytania ofertowe
 

Data publikacji: 15-06-2022 r.Szanowni Państwo,
na stronie portal ogloszeń ARiMR zamieszczono informacje o zamówieniach:
https://portalogloszen.arimr.gov.pl
Zapytanie ofertowe nr
03/15/06/2022

_________________________________________________________________________________

Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów zachęca do składania ofert na
:
1. Wykonanie przeglądu dachu.
2. Wykonanie ewentualnych napraw.
3. Wykonanie konserwacji dachu.
Kalkulację proszę przedstawić w odpowiednich punktach, przyjąć i przedstawić kalkulację w cenie netto na metr kw..

Zakres prac:
powierzchnia dachu ok. 1800 m2.

Miejsce realizacji:
Siedziba ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo.

Termin składania ofert:
30-06- 2022 r. (włącznie).

Termin realizacji:
do końca listopada br.

Miejsce składania ofert:
Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo
lub na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org.

Więcej informacji pod numerem tel.: 504-139-053.

Opis sposobu przyznania punktacji

Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym
wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.

Odrzuceniu podlegają oferty

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w
zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

Wykluczenia

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego