Drogi dojazdowe i parkingowe - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Drogi dojazdowe i parkingowe

Zapytania ofertowe

Data publikacji: 29-04-2022 r.Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zachęca do składania ofert na:
1. Wykonanie dróg dojazdowych i parkingowych dla samochodów lekkich.
2. Wykonanie dróg dojazdowych i parkingowych dla samocgodów ciężkich.
3. Przygotowanie terenu pod drogi dojazdowe i parkingi (usunięcie starej nawierzchni w tym płyt betonowych, wywóz i utylizację).
4. Wykonanie niezbędnych krawężników.

Kalkulacje proszę przedstawić w odpowiednich punktach, przyjąć i przedstawić kalkulację w cenie na metr kw..

Zakres prac: ok. 1000-1200 m2.

Miejsce realizacji: Władysławowo, ul. Portowa 10.

Termin składania ofert: do 13-05-2022 r. (włącznie).

Teremin realizacji: do października br..

Miejsce składania ofert: Biuro ZRM-OP, ul. Portowa 10, 84-120 Władysławowo
lub na adres: sekretariat@zrm-op.org / prezes@zrm-op.org

Więcej informacji pod numerem tel.: 504-139-053.

Opis sposobu przyznania punktacji:
Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym
wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w
zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

Wykluczenia
:
Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego